Prawo pracy

Prawo pracy 0 Comments

Kiedy pracobiorcy nabywają prawo do świadczenia chorobowego?

Wynagrodzenie chorobowe to środki należne pracobiorcom, którzy z powodu choroby nie mogą pracować zawodowe bądź muszą zostać odseparowani tytułem wyleczenia dolegliwości zakaźnej. Podwładny, który nie ma prawa do pomocy chorobowej,

Prawo pracy 0 Comments

Za czas niezdolności do pracy przysługuje wynagrodzenie

Zgodnie z regulacjami prawnymi prawa pracy za okres niezdolności do pracy, na skutek choroby lub odseparowania w związku z chorobą zakaźną, pracownik ma prawo do 80% wynagrodzenia. Okres ten może

Prawo pracy 0 Comments

Na jakich warunkach można zatrudniać osoby młodociane?

Przepisy regulują możliwość przyjęcia do pracy osób młodocianych. Pracodawcy, którzy zastanawiają się nad takim działaniem muszą jednak wziąć pod uwagę liczne warunki, jakie wiążą się z przyjęciem do pracy takiej

Prawo pracy 0 Comments

Ile godzin mogą pracować osoby niepełnosprawne?

W Kodeksie Pracy wyszczególnione są regulacje w zakresie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą oni uczestniczyć w rynku pracy. Zgodnie z normami prawnymi czas pracy osób niepełnosprawnych nie może

Prawo pracy 0 Comments

Związki zawodowe to organizacje związkowe

W polskim prawie pracy interesy pracowników wyrażane są przez organizacje związkowe. Ponad zakładowa organizacja zawodowa to ogólnokrajowy związek zawodowy, ugrupowanie związków zawodowych lub konfederacja międzyzakładowa. Organizacja związkowa, która pełni funkcję

Prawo pracy 0 Comments

Pracownikowi przysługują dni wolne na znalezienie nowej pracy

Sytuacja pracownika, który ma na utrzymaniu członków rodziny i otrzymuje wypowiedzenie z dotychczasowej pracy, ulega znacznemu pogorszeniu. Z tego powodu przepisy prawa pracy regulują prawo do dni wolnych na poszukiwanie

Prawo pracy 0 Comments

Kto sporządza regulamin wynagrodzeń?

Pracodawca jest uprawniony tworzyć wewnętrzne akty prawne obowiązujące wszystkich zatrudnionych. Jednym z takich rozporządzeń jest regulamin wynagrodzenia, który zawiera reguły wypłacania honorarium zatrudnionym. Taki regulamin wprowadza się w chwili, gdy

Prawo pracy 0 Comments

Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, i z tego powodu nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy

Prawo pracy 0 Comments

Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, i z tego powodu nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy

Prawo pracy 0 Comments

Kto odpowiada za mobbing w miejscu pracy?

Definicja mobbingu została ujęta w Kodeksie Pracy, a przedsiębiorca łamiący opisane normy jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności. Mobbing określa częste nękanie pracobiorcy i budowania w nim świadomości nieprzydatności w środowisku