8 milionów Polaków rozważa zakup polisy na wypadek zachorowania na raka

8 milionów Polaków rozważa zakup polisy na wypadek zachorowania na raka

Grupa ubezpieczeniowa Genworth opublikowała wyniki najnowszej edycji corocznego badania Genworth Customer Focus, mierzącego subiektywne poczucie bezpieczeństwa finansowego Polaków.

Już po raz drugi zapytano respondentów również o to jak poradziliby sobie w trudnej sytuacji, takiej jak utrata pracy lub zachorowanie na poważną, potencjalnie zagrażającą życiu chorobę. Do chorób takich zaliczane są m.in. nowotwór, udar mózgu, niewydolność nerek, choroba serca, stwardnienie rozsiane oraz transplantacja organu. Wyniki opracowane zostały na postawie badania Genworth Customer Focus zrealizowanego w grudniu 2014 roku przez firmę SMG YouGov, na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków w wieku 16-60 lat.\

Polakom brakuje pewności, czy w sytuacji, gdy zachorują na raka, system państwowej opieki zdrowotnej zapewni im szybki dostęp do badań diagnostycznych, opiekę lekarza specjalisty i pokrycie kosztów najbardziej nowoczesnej spośród możliwych form terapii. By zdobyć pieniądze na leczenie, gotowi są prosić o pomoc organizacje charytatywne i pozarządowe (41% respondentów). Mają też coraz większą świadomość innych kosztów, które nie są kosztami leczenia, ale wynikają z choroby, takich jak czasowa niezdolność do pracy połączona z utratą zarobków, koszt dodatkowej opieki nad dziećmi, koszt dojazdów na zabiegi poza miejsce zamieszkania. By chronić przed tymi kosztami siebie i swoją rodzinę, gotowi są wykupić ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka (34% respondentów).

„Największą barierą w leczeniu chorób onkologicznych nie jest dziś brak nowoczesnych form terapii, innowacyjnych leków czy doświadczonych, gotowych nieść pomoc lekarzy. Barierą jest ograniczony dostęp do specjalistów oraz brak wystarczających środków finansowych. Gdy nowoczesne terapie nie są refundowane, z kosztami leczenia i towarzyszącymi chorobie wydatkami, pacjenci muszą poradzić sobie sami. Jedni liczą wtedy na pomoc materialną rodziny, przyjaciół lub organizacji charytatywnych, inni korzystają z wykupionej wcześniej polisy i zgłaszają się po świadczenie”- mówi Aneta Podyma, Dyrektor Zarządzający Genworth w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

„Według badania Genworth co dziesiąty Polak jest już objęty ochroną ubezpieczeniową na wypadek poważnej choroby. Kolejnych 8 milionów osób rozważa wykupienie ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka jeszcze w tym roku. Świadczy to o rosnącej świadomości nagłych zachorowań, obawie przed brakiem dostępu do leczenia oraz jego wysokimi kosztami. W walce z poważną chorobą najważniejszy jest szybki dostęp do specjalisty, diagnoza i rozpoczęcie terapii. Rolą ubezpieczyciela jest wtedy niezwłoczne dostarczenie środków w momencie potwierdzenia się diagnozy”- dodaje Aneta Podyma.

Gdzie Polacy szukają ratunku w przypadku zdiagnozowania u nich poważnej choroby?

Z 8 do 10 milionów wzrosła liczba Polaków, którzy w przypadku zdiagnozowania u nich poważnej choroby, której koszt leczenia przekracza 100 000 zł i nie jest refundowany przez NFZ, zwróciliby się o pomoc do organizacji charytatywnych i pozarządowych.

Podczas najnowszego badania Genworth Customer Focus ponownie zapytano respondentów o sposób, w jaki pokryliby wydatki związane z leczeniem zdiagnozowanej u nich poważnej choroby, gdyby koszt terapii przekraczał 100 000 zł, a NFZ ich nie refundował, jak ma to miejsce w przypadku niektórych nowoczesnych terapii onkologicznych2. Tym razem znacznie większy odsetek respondentów wskazywał poszczególne odpowiedzi, co może świadczyć o większej determinacji Polaków do poszukiwania finansowania na własną rękę, natomiast ranking najczęściej wskazywanych źródeł środków na leczenie nie zmienił się.

Podobnie jak rok temu, największy odsetek ankietowanych osób skierowałby swoje prośby o pomoc finansową do organizacji charytatywnych i pozarządowych (41%3). Niewiele mniej respondentów liczyłoby na wsparcie członków swojej rodziny oraz grona przyjaciół (36%3). Jedną z trzech najczęściej wskazywanych metod pozyskania pieniędzy na leczenie była też sprzedaż samochodu i osobistych przedmiotów takich jak sprzęt elektroniczny (38%3). W tym przypadku odsetek wskazań wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 10 p.p.

Respondenci rzadziej widzą możliwość zgromadzenia potrzebnych na leczenie pieniędzy przy wykorzystaniu zasobów swojego gospodarstwa domowego – własnych oszczędności (33%3) lub polisy na wypadek poważnej choroby (22%3). Można wnioskować, że wielu respondentów nie posiada ani polisy ani oszczędności. Być może dlatego część z nich, by pozyskać środki na leczenie ubiegałaby się o kredyt (31%3). Odsetek osób dopuszczających taką możliwość wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym najbardziej znacząco, o 17 p.p.

Najmniejsza grupa spośród ankietowanych pozyskałaby brakujące środki na leczenie poprzez sprzedaż swojego mieszkania lub domu (21%3). Tu także zanotowano wzrost liczby wskazań. W poprzednim badaniu wyniósł on 13% (oznacza to wzrost o 8 p.p. rok do roku). Jak wiadać, sprzedaż mieszkania lub domu jest dla Polaków ostatecznością. Na taki ruch zdecydowałoby się 5 milionów osób.

Ilu Polaków posiada już ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka, a ilu rozważa zakup takiego ubezpieczenia w najbliższych miesiącach?

Odsetek osób, które deklarują, że posiadają ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby, takiej jak rak, waha się pomiędzy 15% a 26% zależnie od edycji badania i formy pytania. Według ostrożnych szacunków, do posiadania takiej polisy przyznaje się ponad 3 miliony Polaków. O jej zakupie myśli dziś natomiast 34% respondentów, co odpowiada grupie ponad 8 milionów potencjalnych nabywców polisy.

Polacy, co pokazują wyniki innego cyklicznego badania, Genworth Index, coraz aktywniej zabiegają o swoje finansowe bezpieczeństwo. Coraz częściej sięgają po dostępne produkty ochronne – oszczędnościowe, emerytalne i ubezpieczeniowe. Tegoroczne badanie Genworth Customer Focus pokazuje, że grupą najszybciej rozwijających się ubezpieczeń, są tzw. NNW, czyli ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujących trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć i inwalidztwo (wzrost rok do roku o 10 p.p.)

Z uwagi na rosnącą świadomość ryzyka zachorowania na poważną chorobę, coraz więcej osób bierze pod uwagę zakup takiej polisy. Choć nie jest to dziś tak powszechnie nabywany produkt jak polisa na życie (57%4) czy NNW (57%4), to ma on szansę stać się bardziej popularny niż obecnie (15%). Osiem milionów Polaków rozważających zakup ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka to duży potencjał na wzrost tego segmentu. Istotne jest jednak, jakiego zakresu ochrony szukają Polacy i kto miałby być tą ochroną objęty.

Według badania Genworth Customer Focus, zdecydowana większość respondentów, którzy rozważają zakup ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby, chciałaby żeby zakres ochrony ubezpieczeniowej objął całą rodzinę. Taki wariant wybrał co piąty respondent (20% wskazań). 38% respondentów zadeklarowało, że nie planuje zakupu polisy na wypadek zachorowania na raka w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 28% nie ma dziś na ten temat wyrobionego zdania.

1

Jakiego ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka poszukują Polacy?

Wybierając ubezpieczenie na wypadek zachorowania na poważną chorobę, taką jak nowotwór, bardziej niż na cenę zwracamy uwagę na szeroki zakres ochrony obejmujący możliwie wyczerpującą listę typów nowotworów (58%). Na drugim miejscu Polacy biorą pod uwagę cenę polisy (54%). Trzecim najważniejszym kryterium jest dla nas pakiet świadczeń dodatkowych obejmujący: szybką organizację badań, dostęp do specjalisty, drugą opinię lekarską czy pokrycie kosztów operacji plastycznej (49%).

Na dalszy plan przy wyborze polisy na wypadek zachorowania na raka schodzi to, czy wypłata odszkodowania nastąpi jednorazowo (25%), czy w comiesięcznych transzach (31%), i czy ubezpieczyciel wymaga wstępnych badań lekarskich, czy też nie (29%). Dość istotna dla respondentów jest też szybka wypłata odszkodowania (39%).

W jaki sposób Polacy chcieliby dokonać zakupu ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka?

Polacy dopuszczają różne sposoby dokonania zakupu ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka. Wśród najbardziej popularnych odpowiedzi znalazł się zakup polisy u agenta ubezpieczeniowego (58%), znacznie bardziej anonimowy zakup polisy przez Internet (54%) oraz, co ciekawe, zakup polisy na wypadek raka w oddziale bankowym (49% wskazań).

Spośród osób rozważających w tym roku zakup ubezpieczenia na wypadek zachorowania na chorobę nowotworową, stosunkowo najmniej respondentów wskazało kontakt telefoniczny, jako preferowaną metodę zakupu polisy (29%). Nieco większa liczba ankietowanych gotowa byłaby dokonać takiego zakupu w aptece (31%). Duża liczba ankietowanych jako naturalne miejsce do zakupu polisy na wypadek zachorowania na raka widziałaby centrum medyczne (39%). Respondenci jednoznacznie odrzucili natomiast zakup ubezpieczenia na raka w ulubionym sklepie, jako element specjalnej oferty lub karty lojalnościowej (1%).

1. Wyniki opracowane zostały na postawie badania Genworth Focus zrealizowanego w grudniu 2014 roku przez firmę SMG YouGov, na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków w wieku 16-60 lat.
2. Respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru
3. Odsetek respondentów wskazujących tą odpowiedź
4. Odsetek respondentów wskazujących tą odpowiedź 10/9

Genworth

Previous Ubezpieczenie na narty i snowboard - na co warto zwrócić uwagę?
Next Przegląd poranny 4 lutego

Może to Ci się spodoba

Ubezpieczenia 0 Comments

Kiedy wnioskujący uzyska odpowiedz od ZUS-u?

Większość próśb wysyłanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musi być w formie wniosku. Jest podstawą do uruchomienia procedury i analizy problemu. Charakterystyka sprawy decyduje o okresie oczekiwania na odpowiedź. Wszystko przebiega

Ubezpieczenia 0 Comments

Na czym polega ubezpieczenie kredytu?

Otrzymując kredyt hipoteczny wchodzimy we współpracę z danym bankiem na długi okres. Coraz więcej osób decydujących się na kredyt chce ubezpieczyć siebie oraz swoich bliskich przed konsekwencjami nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Ubezpieczenia 0 Comments

Wyniki Liberty Ubezpieczenia za rok 2014

Liberty Ubezpieczenia zamknęło 2014 rok z bardzo dobrym wynikiem. Firma zebrała składkę przypisaną brutto w wysokościblisko 315 mln zł (314,84),z czego 73,09 mln zł w IV kwartale i zaufało jej

Ubezpieczenia 0 Comments

Usługa „Twoje konto” w AXA DIRECT

Rozwiązanie „Twoje konto”, dostępne na stronie internetowej AXA DIRECT, umożliwia Klientom internetowy dostęp do zarządzania polisą bez konieczności wychodzenia z domu. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych funkcji, jakie daje zakładka „Twoje

Ubezpieczenia 0 Comments

AIG wprowadza nowe ubezpieczenie od porwań i okupu/wymuszenia

Polski oddział AIG wprowadził nowe warunki ubezpieczeń od uprowadzenia i okupu/ wymuszenia (ang. Kidnap and Ransom Crisis Solution – K&R). Polisy adresowane są do klientów korporacyjnych, którzy prowadzą działalność na

Ubezpieczenia 0 Comments

Wyjeżdżasz podczas długiego weekendu? Zabezpiecz swój dom

Długie weekendy sprzyjają wyjazdom, ale niestety pozostawione bez opieki domy i mieszkania to świetna okazja dla złodzieja. Według danych Diagnozy Społecznej z 2013 roku, średnia dzienna liczba włamań w Polsce

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź