11 zmian w drukach PIT 2016

11 zmian w drukach PIT 2016

Podobnie jak w przypadku ubiegłych lat, podatnik składający deklarację podatkową w roku 2016 za 2015 rok będzie mógł liczyć na pewne odliczenia i ulgi. Dlatego ważne jest, by przed wysłaniem dokumentu do urzędu skarbowego zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie podatku dochodowego. Tym, na co powinno zwrócić się uwagę są: formularze podatkowe i wzory informacji podatkowej zarówno dla podatników, jak i płatników, zmiany dotyczące składania korekty deklaracji czy samego przekazywania PIT do urzędu.

 1. Ułatwienie procedury wysyłania zeznań podatkowych z zagranicy

Zmiany mają pomóc podatnikom, którzy swoje rozliczenie wysyłają z zagranicy. Dotyczą pewnego “uelastycznienia” terminu doręczenia zeznań do polskiego urzędu. Od 2016 r. bowiem za datę dostarczenia dokumentów do instytucji podatkowej będzie uważać się datę nadania przesyłki. Dotyczy to wysłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego na mocy ustawy z 23.11.2012 r. Prawa pocztowego, bądź operatora w innym państwie Unii Europejskiej. Liczy się również data nadania dokumentu w placówce pocztowej krajów nie należących do UE i w polskim konsulacie.

 1. Korekta deklaracji już bez uzasadnienia

Od 2016 r. podatnik zwolniony będzie z obowiązku złożenia uzasadnienia dostarczonej korekty deklaracji. W przypadku konieczności korekty dokumentów wystarczy złożyć zeznanie podatkowe i zaznaczyć na nim opcję dokumentu korygującego, nie potrzeba już więc składać druku ORD/ZU. Ponadto, w przypadku dostarczenia korekty do 6 miesięcy po obowiązującym terminie, podatnik będzie mógł zapłacić niższe odsetki za zwłokę – rzędu 50% stawki podstawowej.

 1. Wspólne opodatkowanie małżonków – brak konieczności ponawiania oświadczeń

Zrezygnowano z obowiązku ponawiana oświadczeń o wspólnym rozliczaniu się małżonków z przychodów. Konieczność złożenia dokumentu zachodzi jedynie w przypadku deklaracji zmiany formy rozliczania się z fiskusem.

 1. Wycofanie z użycia załącznika PIT-UZ

Osoby, które korzystały z ulgi na dziecko, lecz przy kwocie ulgi większej niż należny podatek, do tej pory wraz z deklaracją składały załącznik PIT-UZ. Na druku tym wykazywano nadwyżkę ulgi w stosunku do podatku i za jego pomocą podatnik mógł wnioskować o jej zwrot. Od 2016 r. zamiast PIT-UZ, podatnik wypełnia jedynie dodatkowe pola w deklaracji PIT-37 lub PIT-36.

 1. Zmiany w wykazywaniu przychodu i kosztów ze sprzedaży i innego zbycia rzeczy w PIT-36

Nowy wzór deklaracji PIT-36 pozwala na wykazanie w jednym miejscu, jak również przeliczenie przychodów i kosztów ze sprzedaży razem z przychodami i kosztami pochodzącymi z innych źródeł.

 1. Załącznik PIT/B ze zmianami

Formularz, w którym wykazuje się wysokość dochodu lub straty z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, wzbogacono o nowe informacje. Jedna z nich mówi o tym, że przedsiębiorca  składający zeznanie na tymże druku nie deklaruje ani przychodów, ani kosztów z działalności gospodarczej, którą prowadzi w obrębie tzw. specjalnej strefy ekonomicznej, o ile odnotował straty w jej ramach w roku podatkowym. Ponadto, w nowym druku zawarto wzmiankę o tym, że PIT/B nie służy do deklarowania przychodów zwolnionych z podatku w Polsce, a osiąganych poza granicami kraju. Jeśli istnieje obowiązek wykazania takich przychodów, należy to zrobić w formularzu PIT-36 (część H) oraz w załączonym do niego druku PIT/ZG.

 1. Wzór PIT-M uwzględniający szczególne sytuacje

Do tej pory w załączniku PIT-M można było wykazać dochody małoletnich dzieci podatnika w dwóch przypadkach: kiedy jeden rodzic posiada prawo pobierania benefitów z tytułu przychodu wszystkich swoich dzieci (z pracy zarobkowej, stypendiów naukowych) lub gdy taką możliwość zyskuje matka i ojciec dzieci. Dzięki zmianie wzoru druku od 2016 r. możliwa jest sytuacja, w której rozliczający się z fiskusem rodzic posiada dwoje osiągających dochody i rozliczających się razem z rodzicami dzieci, ale tylko wobec jednego z nich ma prawo czerpania korzyści, natomiast przy drugim dziecku, prawo to dotyczy obojga rodziców.

 1. Korekta PIT – zmiany w sposobie składania

Dotychczasowy obowiązek składania korekty zeznania podatkowego na druku ORD/ZU zastąpiono koniecznością wypełnienia dodatkowych pól w deklaracjach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lubi PIT-40.

 1. Opodatkowanie ryczałtem – zmiany w deklaracjach

Zmieniają się wzory deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT/O i PIT/D. Jest to związane z włączeniem artykułów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy, chowu czy hodowli podatnika w obręb innych źródeł przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób pozaprzemysłowy. Od 2016 r. można je bowiem rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, chociaż nie nie kwalifikują się do źródeł  pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej. Drobne zmiany dotyczą też druków PIT-16, PIT-16A i PIT-19 – informacja o braku konieczności dostarczenia formularza ORD/ZU.

 1. PIT bez konieczności załączania sprawozdań finansowych

W myśl zmian podatkowych, od początku 2015 r. nie trzeba już dołączać sprawozdań finansowych do deklaracji, lecz oba dokumenty składa się osobno, o ile podatnik prowadzi księgi rachunkowe. Zmiany te wpłynęły na kształt wzorów PIT-36 i PIT-36L, z których zniknęły pola z liczbą załączanych sprawozdań. Pewnym modyfikacjom uległa też część dokumentów dotycząca zaliczek pobranych przez płatnika, a konkretnie: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-R, PIT-11, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-6/PIT-6L. O ile w przypadku pierwszych sześciu druków, zmianą jest jedynie informacja o nowym sposobie składania korekty zeznania (bez obowiązku dołączania druku ORD/ZU), o tyle w  ostatniej wymienionej deklaracji wprowadzono ważniejsze modyfikacje. Wśród nowości w PIT-6/PIT-6L znajdują się m.in.: zmiana nazwy druku na “PIT-6”, przedłużenie terminu składania deklaracji do 20 stycznia roku, w którym następuje rozliczenie czy dodatkowa kolumna w formularzu przeznaczona np. dla podatników tworzących spółki z działami specjalnymi produkcji rolnej, a w której to należy wykazać udział w dochodzie z działów specjalnych.

 1. Obowiązywanie nowych wzorów deklaracji i załączników

Okres, za jaki należy rozliczyć się z fiskusem na podstawie wszystkich zmienionych deklaracji podatkowych zaczyna się od 1 stycznia 2015 r. Wyjątkiem jest PIT-6, w którym wykazuje się przychody, dochody lub straty od 1 stycznia 2016 r.

W przypadku niektórych druków PIT zmiany zastosowane przez urząd są kosmetyczne, w innych skala modyfikacji mogła być dość duża. Dlatego warto na bieżąco sprawdzić deklaracje jeszcze przed samym ich wypełnieniem, aby nie tracić czasu na błędy, których korekta może kosztować o wiele więcej czasu niż zapoznanie się ze zmianami.

Previous Ile kosztuje biuro rachunkowe
Next Jakie fundusze na rozwój polskich przedsiębiorstw?

Może to Ci się spodoba

Od przyszłego roku zmienią się zasady zatrudniania pracowników spoza UE

Rolnicy czy właściciele firm budowlanych korzystających z usług wykonawców ze Wschodu będą musieli przygotować się na zmianę przepisów. Od nowego roku zamiast oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca spoza Unii wprowadzone zostaną zezwolenia

Czym charakteryzuje się kontrakt socjalny?

Każdy urzędnik socjalny ma całą listę zadań koniecznych do wypełnienia w okresie swojej pracy zawodowej. Wśród nich jest pomoc biednym i niesamodzielnym rodzinom, znalezienie wyjścia z trudnej sytuacji życiowej oraz

Sprawy urzędowe 0 Comments

Czym zajmuje się referendarz sądowy?

Od dawna funkcjonuje w Polsce etat referendarza sądowego. W zgodzie z przepisami ma uprawnienia podobne do tych, które wykorzystuje sąd. Warto jednak pamiętać, że może z nich korzystać tylko w

Staż pracy może warunkować prawo do emerytury

Resort pracy analizuje kryterium minimalnego stażu pracy, które warunkowałoby nabycie praw emerytalnych. To miałoby rozwiązać problem groszowych emerytur, których według ZUS przybywa z roku na rok. Kluczowym założeniem reformy emerytalnej jest

Uchwalenie ustawy o funduszach nieruchomościowych będzie sprzyjać rozwojowi rynku budowlanego i polskiej giełdy

Zgodnie z deklaracją rządu już w maju ma się pojawić nowy projekt ustawy o REIT-ach, czyli funduszach nieruchomościowych, w które inwestować można nawet niewielkie kwoty, partycypując w ogromnych inwestycjach. Zdaniem szefowej Griffin Premium RE, spółki,

Konsorcjum częstą formą współpracy gospodarczej, ale ryzykowną

Umowa konsorcjum, czyli forma współpracy gospodarczej przy realizacji jednego celu, najczęściej zawierana jest w sytuacji startu podmiotów w przetargu publicznym. Członkowie konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni wobec osób trzecich. Każdy z nich ponosi pełną

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź