Co wpływa na rozwój firm z sektora MŚP?

Co wpływa na rozwój firm z sektora MŚP?

Kilka, najbardziej istotnych czynników, które determinują rozwój firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź, czym charakteryzuje się przyjazne dla biznesu otoczenie.

W niniejszym artykule omówimy kilka czynników, które determinują rozwój firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla zawężenia tematu skupimy się na najważniejszych czynnikach, których kształtowanie jest
z reguły poza zasięgiem właścicieli firm i są indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa. Będziemy skupiać się na przykładzie rynku polskiego, ale analogie dostrzec można praktycznie w każdej gospodarce wolnorynkowej.

Omówimy kwestie związane z polityką fiskalną państwa, kosztami pracy, obowiązującymi procedurami prawnymi oraz globalnymi trendami gospodarczymi.

Co to jest sektor MŚP i dlaczego jest tak ważny?

Sektor MŚP skupia firmy mikro, małe oraz średnie. W myśl definicji zawartej w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 są to firmy, które zatrudniają maksymalnie 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Szczegółowa analiza sektora MŚP zasługuje na oddzielne opracowanie, ale dla przywołania podstawowej charakterystyki tego sektora, możemy posłużyć się artykułem „Mini przegląd sektora MŚP w Polsce”.

Wyciągając wnioski z załączonego artykułu, należy stwierdzić, że:

 • sektor MŚP to największy sektor, zarówno pod względem tego co wnosi do PKB oraz pod względem liczby miejsc pracy (analogicznie jest w przypadku pozostałych 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej)
 • ok 40% firm utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat
 • w Polsce, która jest 6 krajem w UE pod względem liczby mieszkańców jest relatywnie mało firm

Ten ostatni punkt jest dobrym miejscem, w którym należałoby zadać pytanie o warunki rozwoju biznesu w Polsce. Czy Polacy są mniej przedsiębiorczy lub mniej zorientowaniu w zakresie prowadzenia biznesu, niż ich zagraniczni „koledzy”, czy raczej w Polsce nie ma do tego odpowiednich warunków?

Z racji tego, że jest to sektor, który zapewnia byt największej ilości obywateli, powinien się on znaleźć w kręgu najważniejszych zainteresowań elit politycznych, których decyzje kształtują środowisko makroekonomiczne.

Determinanty rozwoju firm z sektora MŚP

Z całą pewnością warunki w jakich funkcjonuje dana firma wpływają na to czy zdoła ona się utrzymać na rynku, rozwinąć oraz dostarczyć odpowiedni poziom satysfakcji jej klientom, pracownikom i inwestorom.

Do zewnętrznych czynników determinujących rozwój przedsiębiorstwa można zaliczyć:

 • politykę fiskalną państwa
  Polityka fiskalna to jeden z najważniejszych determinantów środowiska makroekonomicznego w danym Państwie. To, jak efektywnie realizowane są jej cele (wspieranie rozwoju gospodarczego, wyrównywanie szans i możliwości wszystkim obywatelom, regulowanie niesprawności mechanizmów wolnorynkowych) wpływa po pierwsze na wysokość podatków jakie powinny płacić przedsiębiorstwa (np. VAT, CIT),
  a po drugie na wysokość popytu, który jest przez te firmy zaspokajany, i dzięki któremu firmy generują zysk.
 • koszty pracy oraz sytuacja na rynku pracy (dostępność kadry wykwalifikowanej
  i niewykwalifikowanej, płaca minimalna)

  Wysoko opodatkowana praca, mało elastyczne formy zatrudnienia oraz niedobór pracowników, to kolejna przeszkoda dla rozwoju firmy. Bywa, że firmy wstrzymują się
  z rekrutacją w obawie przed zbyt wysokimi kosztami pracy, zwłaszcza w sytuacji, w której zmuszone są one do konkurowania z wieloma przedsiębiorstwami w oparciu o niską cenę usług. Wówczas umowy pracownicze stają się zbyt wysokim kosztem, którego firmy nie są wstanie ponieść, mimo iż odczuwają one potrzebę zwiększenia zatrudnienia. Kolejnym problemem jest to, że coraz częściej firmy borykają się z problemem znalezienia odpowiedniego personelu na konkretne stanowiska.
 • globalną koniunkturę gospodarczą
  Gospodarka każdego kraju, chociażby poprzez wymianę międzynarodową, wpięta jest
  w globalną sieć gospodarczą. W zasadzie nie ma Państwa, które jest samowystarczalne
  i może odciąć się od zewnętrznych rynków. Globalna koniunktura jest ważna szczególnie dla firm, które importują/exportują usługi lub towary. Firmy te są szczególnie wrażliwe na wahania kursu walut. Jeżeli kurs staje się niekorzystny, wówczas rentowność wielu przedsiębiorstw staje pod znakiem zapytania, natomiast jeżeli kurs wymiany waluty jest korzystny, może to oznaczać dodatkowe zyski, które firma może przeznaczyć na rozwój.
 • czynniki społeczno-kulturalne oraz sytuacja polityczna
  Czynniki społeczno-kulturalne oraz stabilność sytuacji politycznej często są rozpatrywane przez inwestorów, którzy poszukują dobrego środowiska do alokacji swojego kapitału. Sukces firmy w dużej mierze zależy od poziomu edukacji w regionie, etyki pracy, skłonności pracowników do mobilności, poziom dochodów, itp. Inwestorzy chętniej też inwestują w stabilnych państwach, które są wiarygodne i mają dobrą opinię na arenie międzynarodowej.
 • jakość stanowionego prawa
  Przedsiębiorcy oczekują przejrzystego, jednoznacznego i możliwie stabilnego prawa, wraz ze wskazaniami (np. poprzez rozporządzenia), jak te prawo powinno być stosowane. Chcą mieć także pewność, że w sytuacji spornej, mogą liczyć na uczciwy proces i niezawisły sąd. Warto także wspomnieć o przepisach, które przeciwdziałają nieuczciwej konkurencji oraz „szarej strefie”.
 • dostępność źródeł finansowania oraz obecność stref ekonomicznych
  Kredyty, leasingi, fundusze venture capital, business angel lub dotacje, udzielane są często firmom, działającymi w specjalnych strefach ekonomicznych na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy w zamian za rozpoczęcie inwestycji na danym terenie, otrzymują nisko oprocentowane wsparcie finansowe, bezpłatną dotację, a często są przez pewien okres objęci ulgami podatkowymi.

Warto zauważyć, że pomiędzy ww. czynnikami istnieją powiązania. Np. wysoki poziom wykształcenia ludności (czynnik społeczno-kulturalny) ma wpływ na dostępność wykwalifikowanej kadry (sytuacja na rynku pracy). Może to powodować trudności w rzetelnej ocenie atrakcyjności danego środowiska dla biznesu.

Przy ocenie czy dane środowisko jest przyjazne dla biznesu, można stosować metodę PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal). Analiza PESTEL określa:

 • czynniki dla każdego segmentu, które występują na danym terenie (np. określenie, czy stanowione prawo jest odpowiednie oraz czy jest łatwy dostęp do źródeł finansowania)

 • w jakim stopniu dany czynnik jest istotny dla firmy teraz i czy może on mieć znaczenie
  w przyszłości

Analiza PESTEL doskonale identyfikuje zewnętrzne czynniki, które mogą lub będą wpływać
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wnioski płynące z takiej analizy, mogą być później wykorzystane w analizie SWOT.

Podsumowanie

Jest wiele czynników, które wpływają na kondycję firm na danym regionie. Często jako managerowie firm nie mamy na nie wpływu, ale błędem byłoby nie analizowanie ich i nie branie ich pod uwagę.

Z drugiej strony są siły (np. rząd, parlament), które mają wpływ na kształtowanie otoczenia makroekonomicznego. W interesie tych sił, leży stwarzanie jak najlepszych warunków dla małego
i średniego biznesu, który jest najbardziej wrażliwy na czynniki zewnętrzne, a jednocześnie jest źródłem utrzymania dla większej części obywateli.

Previous Polska branża lotnicza w czołówce pod względem innowacyjności
Next Polacy niechętnie składają skargi na nieuczciwych e-sprzedawców

Może to Ci się spodoba

Shell otwiera nową siedzibę największego centrum usług biznesowych w Europie

Firma Shell właśnie zainaugurowała nowe biuro jednej z największych małopolskich inwestycji – Shell Business Operations. Zatrudnieni w centrum menadżerowie podejmują strategiczne dla firmy decyzje, które mają przełożenie na globalny rynek. Ponad 2,7 tys.

Firmy stawiają na elektroniczny obieg dokumentów

Papier jest nadal podstawowym nośnikiem informacji na dokumentach w polskich firmach. Tymczasem eksperci zauważają, że digitalizacja pozwala zaoszczędzić nawet 90 proc. kosztów związanych z obiegiem dokumentów. Dlatego coraz więcej firm inwestuje w systemy,

Firmy wykorzystują tylko 10–15 proc. danych, do których mają dostęp

Przedsiębiorstwa z branży IT oczekują szybkiego rozwoju sektora big data. Gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych to jeden z filarów cyfrowej transformacji, która czeka polskie firmy i która pozwoli im zwiększyć efektywność. Dziś biznes wykorzystuje

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!