Upadłość konsumencka 2020 – nowe zasady

Upadłość konsumencka 2020 – nowe zasady

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Prawa upadłościowego postępowanie zmierzające do oddłużenia dłużnika może być prowadzone w trzech trybach.

Uproszczony tryb postępowania upadłościowego, warunkowe umorzenie długów, usunięcie większości przesłanek negatywnych, na podstawie których sąd mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości – to tylko część zmian, które zaczęły obowiązywać w marcu 2020 r. Wprowadzone modyfikacje mają przyspieszyć postępowanie, ale także odciążyć sądy upadłościowe m.in. poprzez aktywizację syndyków masy upadłości. Jak zmieniło się postępowanie upadłościowe? Na czym polega uproszczona procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej? W jakich przypadkach sąd warunkowo umorzy zobowiązania?

Negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Przed wprowadzeniem zmian w przepisach, po złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sąd badał, czy nie występują przyczyny uzasadniające oddalenie wniosku. Jedną z takich przesłanek, o charakterze bezwzględnym, było doprowadzenie do niewypłacalności przez dłużnika bądź istotne zwiększenie jest stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Obecnie sąd na etapie rozpoznawania wniosku nie bada postawy dłużnika oraz ewentualnego przyczynienia się do powstania zadłużenia.

Tryby postępowania upadłościowego

Dotychczas upadłość konsumencka mogła być ogłoszona tylko w jednym trybie. Po zmianach postępowanie zmierzające do oddłużenia może być prowadzone w ramach:

  • procedury uproszczonej – upadłość w tym trybie mogą ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W postępowaniu nie będzie wyznaczany sędzia-komisarz;
  • procedury zwyczajnej – z wykorzystaniem przepisów dotyczących upadłości przedsiębiorcy;
  • procedury układowej – upadłość nie jest ogłaszana, dochodzi do zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Upadłość konsumencka także dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG

Status byłego przedsiębiorcy został zrównany ze statusem konsumenta. W trybie przepisów o upadłości konsumenckiej wniosek o ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy może złożyć także wierzyciel, jeśli nie upłynął rok od dnia zakończenia prowadzenia działalności lub jej wyrejestrowania.

Dotychczas upadłość mogły ogłosić wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Co więcej, jedną z przesłanek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości było niezłożenie przez dłużnika w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli był do tego zobowiązany. Oznaczało to, że sąd mógł oddalić wniosek byłego przedsiębiorcy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli w terminie nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. Wyjątek stanowiła sytuacja, w której przeprowadzenie postępowania uzasadniały względy słuszności lub względy humanitarne. Zgodnie z przepisami znowelizowanego Prawa upadłościowego sąd podczas rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie weryfikuje wskazanej przesłanki negatywnej ogłoszenia upadłości.

Zakończenie postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe, podobnie jak dotychczas, może zakończyć się zatwierdzeniem planu spłaty wierzycieli lub umorzeniem długów bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Istotną zmianą jest wprowadzenie tzw. warunkowego umorzenia długów. Sąd umarza długi, ale pod warunkiem, że sytuacja majątkowa nie ulegnie poprawie w takim stopniu, że możliwe będzie dokonywanie spłat na rzecz wierzycieli. Drugi tryb umorzenia długów – bezwarunkowy, odnosi się do sytuacji, w których dłużnik jest trwale niezdolny do dokonywania spłat na rzecz wierzycieli.

Postępowanie układowe

Znowelizowane przepisy Prawa upadłościowego dopuszczają możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Co ważne, inicjatywę w tym zakresie posiadał będzie nie tylko dłużnik, ale także sąd, z tym że dłużnik może we wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania układowego.

W odróżnieniu od trybu uproszczonego oraz zwykłego ogłaszania upadłości, w przypadku zawarcia układu sąd nie ogłasza upadłości konsumenckiej względem dłużnika. Oznacza to, że nie zyskuje on statusu upadłego, ale zobowiązania spłaca w wysokości oraz na zasadach wskazanych w układzie zatwierdzonym przez sąd.

Previous Jak opisywać przypadki użycia - use cases?
Next Kasyna VR - czego możemy się spodziewać?

Może to Ci się spodoba

W czym pomaga mediacja?

Mediacja od wielu lat traktowana jest jako metoda niwelowania konfliktów i problemów, na końcu której zawsze zachodzi kompromisu. Często to sąd zaleca skorzystanie ze spotkania mediacyjnego, aby rozwikłać spór. Czy

Zmiany w unijnych przepisach o delegowaniu pracowników mogą zatrząść polskim rynkiem pracy

W Brukseli trwają prace nad zmianami w dyrektywie o delegowaniu pracowników za granicę. Komisja Europejska chce, by pracownicy delegowani po przekroczeniu granicy mieli opłacane wszystkie składowe wynagrodzenia miejscowych specjalistów. To nie tylko podniesie

Przez ustawę o sieci szpitali mieszkańcy południa Warszawy i Mazowsza mogą mieć ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki kardiologów

Sieć szpitali – według zapowiedzi resortu zdrowia – ma poprawić dostęp pacjentów do świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych. Pojawiają się jednak głosy, że w wybranych regionach nowe przepisy mogą mieć odwrotny skutek.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!